Vedtægter

§1

Selskabets navn er Søhavegård Krisecenter IVS.

§2

Selskabet er nonprofitabelt, selskabets formål er, indenfor det specialiserede sociale område, at arbejder for at bekæmpe mænds vold mod kvinder, at yde bistand til voldsramte kvinder og eventuelt medfølgende børn, som står i en akut situation samt at drive krisecenter i tilknytning hertil.

§3

Selskabets iværksætter-anpartskapital udgør kr. 1 fordelt i iværksætter-anparter á kr. 1 og multipla heraf.

På generalforsamlingen giver hver iværksætter-anpart på kr. 1 én stemme.

Iværksætter-anpartskapitalen er fuldt indbetalt. Iværksætter-anpartskapitalen er kontant indbetalt. Selskabet hæfter alene med iværksætter-anpartskapitalen og efter dansk rets almindelige regler.

§4

Iværksætter-anparterne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. Iværksætter-anparterne er ikke omsætningspapirer.

§5

Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved brev eller mail til hver enkelt iværksætter-anpartshaver. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen.

§6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte

1. Valg af dirigent.

2. Direktionens beretning, at denne fortæller om indskrivninger, balance og A-skat.

3. Forelæggelse af årsregnskab samt årsberetning til godkendelse.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

§7

Selskabet ledes af en direktion bestående af 1 direktør samt en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

§8

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed den dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede iværksætter-anpartshavere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§9

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt stemmeflertal af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at mindst ¾ af samtlige stemmeberettigede iværksætter-anpartshavere stemmer herfor.

I forbindelse med opløsning tilfalder selskabets midler iværksætter-anpartshavere i forhold til ejerandel.

§10

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

Der vedtages et årligt budget for krisecentret. Regnskab aflægges i overensstemmelse med gældende lovgivning og revideres af en godkendt revisor.

§11

Generalforsamlingen vælger selskabets formand og øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer.

§12

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

§13

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et medlem og fastsætter vilkårene for dens stilling. Direktøren kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, herunder sikring af en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal endvidere tilse, at de til enhver tid fastsatte regler vedrørende budgetlægning, regnskab og revision overholdes.

Direktøren har ansvaret for den daglige drift, herunder ansættelse og afskedigelse af personale, samt ansvaret for udarbejdelse af budget til socialtilsynet. Budgettet skal være indsendt til tilsynet senest 1. oktober i året før budgetåret, og årsregnskabet skal være indsendt senest 1. maj.

Bestyrelsen kan meddele prokura til den daglige leder, og bemyndige denne til at tegne selskabet i alle forhold vedrørende socialtilsynet. Lederen, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt – eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende kan ikke udgøre bestyrelsens flertal. Bestyrelsen skal sammensættes, så mindst et medlem er uafhængig af lederen.

§14

Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året, disse kan afholdes helt eller delvist elektronisk.

§15

Selskabet tegnes af direktøren.

§16

Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt godkendt revisor. Revisor fungerer indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

§17

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

§18

Iværksætterselskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 22/8 2017 til den 31/12 2018.

Bestyrelsen

Forkvinde Hanne Fibiger Holmberg

Bestyrelsesmedlem Kim

Bestyrelsesmedlem Soraya

Bestyrelsesmedlem Dahra Mia R. Kirchert

Bestyrelsesmedlem Christian Tække

Kontakt os

Telefon: 98 99 10 10

E-mail: kontakt@soehavegaard.com

Find os

Jerupvej 470

9870 Sindal

Følg os

Instagram

Facebook