Vi tilbyder

Vi tager udgangspunkt i borgerens situation ud fra principperne om empowerment og den narrative tilgang samt forskellige redskaber indenfor de socialfaglige, pædagogiske og psykologiske felter.

Med udgangspunkt i borgerens virkelighed, dagligdag og ressourcer samt personalets faglighed, bestræber vi os på at hjælpe, støtte og formidle kontakt til videre problemløsning. Vi lægger vægt på at borgerne er aktive i forhold til egen situation og selv tager ansvar.

 

– Bearbejdning af oplevelserne borgeren har været udsat for.

– Støtte til at få afklaret og truffet selvstændige valg m.h.t. fremtiden.

– Hjælp til at skabe overskuelighed i problemfeltet.

– Relevante samarbejdspartnere inddrages til planlægning af en fremtid for kvinde/mor og barn/børn.

– I forhold til børnene arbejdes med afklaring af forældremyndighed, samvær m.v..

– Borgeren får hjælp til kontakt til f.eks. sundhedspleje, daginstitutioner, skole, politi, m.m..

“Jeg er meget glad for alle dyrene her, det er fedt at få lov til at være med til at fodre dyrene og give dem vand. Det er også hyggeligt når vi er ude på tur med personalet, det fedeste er legepladsen og scaterparken”

Dreng, 11 år

Særligt om børn

Søhavegård Krisecenter for kvinder har særlig opmærksomhed på børn og deres behov.  Børn har i henhold til servicelovens § 109 stk. 8 ret til at modtage psykologbehandling via deres betalingskommune.

På Søhavegård Krisecenter er der ansat fagligt uddannet personale til at varetage undervisning af skolebørn når dette er nødvendigt. Vi samarbejder med lokale uddannelsesinstitutioner for at børnene hurtigst muligt kan varetage deres skolegang eller tilknytning til daginstitution. I det omfang sikkerheden er i orden, etableres kontakt til de skoler børnene kommer fra fx via zoomlink m.m.

Krisecentret har kontakt til lokale sportsforeninger, hvor børnene fra krisecentret kan komme og være med til træning og deltage i klublivet. Vi har heste og vietnamesiske hængebugssvin og udekatte, som børnene som børnene får stor glæde ud af.

Der afholdes løbende børnesamtaler og børnehusmøder på Søhavegård Krisecenter.

Kvinder med børn på Søhavegård Krisecenter, oplyses om, at personalet har underretningspligt over for kommunen, jf. lov om social service § 153 når vi får kendskab til børn, der lever med vold. Moderen vil altid blive informeret på forhånd, og underretningen vil i videst mulige omfang være gennemgået med hende.

Det grundlæggende i denne underretningspligt er at sikre, at barnet/kvinden får den optimale støtte fra det offentlige også efter at kvinde og barn/børn igen er i egen bolig.

“Kan lide at være kreativ her, det bedste er at male. Vi laver tit perler og vi får også lov til at lave mad sammen med personalet. Det er sjovt at komme på kælkebakken og stå på skøjter. Personalet laver mange sjove ting med os udenfor. Det er dejligt når der bor mange børn her, for så er der altid
nogen at lege med”

Pige, 9 år

Målgruppe

Målgruppen er kvinder i alderen 18-82 år, der er udsat for stalking, vold og/eller trusler og deres medfølgende børn under 18 – hvor der er brug for midlertidigt ophold og beskyttelse mod yderligere vold, efter servicelovens § 109, både til enlige, enlige forsørgere, samkvemsforældre.

Søhavegård modtager ikke psykisk syge, aktive misbrugere eller personer som ikke kan indgå i et hus, hvor der bor børn.

Kvinder og børn

Kvinderne har altid børnene med, når der skal handles ind og lign. Børnene bliver passet af personalet, hvis mor skal til læge, på kommune, i retten el. lign.

Kvinderne har ansvar for, at børnene deltager i oprydning, dagligdagsopgaver f.eks. at gå ud med skraldespand. Skylle service og sætte i opvaskemaskine, tørre borde af, rydde op efter leg ol. Kvinderne har selv ansvar for opdragelsen af deres børn.

Værelser

Vi har 9 pladser. Pladserne jf. § 109 vil være indrettet som møbleret eget værelse med fælles wc/bad og adgang til fællesrum, køkken, aktivitetsbygning og udenoms arealer.

Visitation

Kvinder, der har været udsat for stalking, fysisk eller psykisk vold eller trusler herom, kan, døgnet rundt, selv henvende sig direkte til Søhavegård Krisecenter på telefon 98991010. Kommuner og andre myndigheder kan også henvise til Søhavegård Krisecenter. Der foretages altid en sikkerhedsvurdering og visitation af kvinden.

Sikkerhed

Søhavegård Krisecenter prioriterer sikkerheden meget højt. Bygningerne er placeret tilbagetrukket fra offentlig vej. Der er elektrisk bom som skal passeres ved indkørsel til krisecenteret. Der er opsat videokamera til overvågning af indkørsel.

Alle på Søhavegård Krisecenter har tavshedspligt, hvilket betyder at informationer om og omkring dig, din situation og dine sagsakter ikke må, hverken mundtligt, skriftligt eller via billedmateriale, videregives til anden uden dit samtykke. Ligeledes skal kvinderne underskrive en tavshedserklæring, hvilket betyder, at de på ingen måde, til anden side må videregive personlige oplysninger om eller underholde med kendskab til andre beboere eller personale på Søhavegård Krisecenter.

Søhavegård Krisecenter er godkendt af brandtilsynet.

Ved indskrivning foretages altid en sikkerhedsvurdering som opdateres løbende. Sikkerhedsvurderingen foretages for at sikre at Søhavegård Krisecenter kan yde den beskyttelse kvinden har behov for.

Det er muligt at bo anonymt på Søhavegård Krisecenter.

Personale

På Søhavegård Krisecenter arbejder forskellige faggrupper for at opnå den bedste faglighed. Vi har en direktør/daglig leder, socialrådgiver, kriminolog, lærer, pædagog,  pædagogisk personale og supervisor. Personalet har specialviden om vold, og der sørges løbende for faglige opdateringer/kurser/supervision for alle.

Dyr

Det er, efter aftale med Søhavegaard krisecenter, tilladt at medbringe mindre kæledyr. Vi har også dyr på gården som man kan snakke med. Pt. to heste, 6 vietnamesiske hængebugsvin, og fire søde udekatte. De er alle meget snaksalige.

Besøg

Efter aftale og hensyntagen til de øvrige beboere kan man modtage besøg.

Aftale annonceres på opslagstavle i Danjournal.

Besøgende hentes ved Bum af kvinderne. De må IKKE køre ind på Krisecentrets område uden tilladelse af ledelsen.

Klageregler

Afslag på ophold og andre klager stiles til Søhavegård Krisecenters direktør. Klagen skal indeholde navn, kontaktinfo og cpr. nr. Direktøren tager stilling til klagen indenfor 4 uger.

Leder foreligger bestyrelsen alle klager.

Socialtilsyn Øst:

Kender du til bekymrende forhold på Krisecentret, kan du som beboer, pårørende eller anden person henvende dig helt anonymt med oplysninger til Socialtilsyn Øst.

Opholdsplan

På baggrund af indskrivningssamtalen udarbejder personale fra Søhavegård Krisecenter, sammen med kvinden, en opholdsplan, der beskriver kvindens behov samt hvilke ydelser Søhavegård Krisecenter tilbyder den enkelte kvinde og evt. medfølgende børn under opholdet. Søhavegård Krisecenter inviterer straks de enkelte kommuner til møde og samarbejde om målet for opholdet.

IT

Inden ankomst til Søhavegård Krisecenter skal alt elektronisk udstyr være slukket pga. sporingsfare.

Vi har en GPS-tracker, som kan afsløre, om der er anbragt sporingsudstyr på tøj, bagage, evt. bil. 

Hvis vi sammen vurderer at det er nødvendigt,  får du udleveret en låne smartphone ved ankomst, og kan benytte vores sikre netværk. 

Hertil hjælper vi med sikring af diverse IT-udstyr som mobil, tablet og computer. 

De fysiske rammer

På de 5 hektar (ca. 10 fodboldbaner), dejlige rekreative arealer, er der plads til både leg, fysisk udfoldelse og fordybelse. 

Udearealet omfatter udover grønne arealer bl.a. bålplads, basketball bane og stor terrasse. 

 Indkøbsmuligheder 200 meter, offentlig transport 100 meter.

“Fællesspisning i huset er hyggelig, der er også ude køkken og vi kan grille og lave snobrød. Det er trygt at være her der er et godt og positivt miljø her. Nogle gange er vi ude på ture og andre gange hygger vi hjemme. Sofaen med film og te. Sikkerheden er god her. Der er godt samarbejde mellem personale og beboere her. Personalet er meget hjælpsomme”

Mor til to

Find os

Jerupvej 470

9870 Sindal